Bhavani Bharati – Verse 89

सौम्यामहन्त्वां द्विभुजां नमामि त्रिशूलिनीं त्वामभयं वहन्तीम् । त्वामम्ब सावित्रि शुभे त्रिनेत्रे शुक्लाङ्गवस्त्रां वृषरूढकान्तिम् ॥ ८९॥ saumyAmahantvAM dvibhujAM namAmi trishUlinIM tvAmabhayaM

Read more

Bhavani Bharati – Verse 88

अनन्तशक्त्यृद्धिमशेशमूर्तिं को वक्ष्यतीमां तव सर्वशक्ते । तेजस्त्वमेतद्वलिनां बलञ्च त्वं कोमलानामपि कोमलासि ॥ ८८॥ anantashaktyR^iddhimasheshamUrtiM ko vakShyatImAM tava sarvashakte | tejastvametadvalinAM

Read more

Bhavani Bharati – Verse 87

काली त्वमेवासि सुनिष्ठुरासि त्वमन्नपूर्णा सदया च सौम्या । नमामि रौद्रां भुवनान्तकत्रिं प्रेमाकुलामेव नमामि राधे ॥ ८७॥ kAlI tvamevAsi suniShThurAsi tvamannapUrNA

Read more

Bhavani Bharati – Verse 84

सौम्यं वपुस्ते हिमवर्णमार्यं सौम्यं भवान्या वदनं ह्युदारम् । शुक्लाम्बरां यौवनशुभ्रकान्तिं स्नेहार्द्रनेत्रां बलिनीं नमामि ॥ ८४॥ saumyaM vapuste himavarNamAryaM saumyaM bhavAnyA

Read more

Bhavani Bharati – Verse 82

उद्दिश्य भूमिं द्रुमराजिनीलां शैलान्तरालेषु महत्सु दृश्याम् । कारुण्यमय्याः प्रसूतः करस्ते ददासि रुद्राण्यभयं प्रजानाम् ॥ ८२॥ uddishya bhUmiM drumarAjinIlAM shailAntarAleShu mahatsu

Read more

Bhavani Bharati – Verse 80

उदीर्णफेनः पयसस्तरङ्गः क्षीराब्धिमध्ये स्तनमेकमेतत् । त्वं दुर्निरीक्ष्यासि यदङ्गकान्तेस्त्विषार्क्षिरम्ब प्रतिहन्यते मे ॥ ८०॥ udIrNaphenaH payasastara~NgaH kShIrAbdhimadhye stanamekametat | tvaM durnirIkShyAsi yada~NgakAnte-

Read more