Bhavani Bharati – Verse 84

सौम्यं वपुस्ते हिमवर्णमार्यं सौम्यं भवान्या वदनं ह्युदारम् । शुक्लाम्बरां यौवनशुभ्रकान्तिं स्नेहार्द्रनेत्रां बलिनीं नमामि ॥ ८४॥ saumyaM vapuste himavarNamAryaM saumyaM bhavAnyA

Read more

Bhavani Bharati – Verse 82

उद्दिश्य भूमिं द्रुमराजिनीलां शैलान्तरालेषु महत्सु दृश्याम् । कारुण्यमय्याः प्रसूतः करस्ते ददासि रुद्राण्यभयं प्रजानाम् ॥ ८२॥ uddishya bhUmiM drumarAjinIlAM shailAntarAleShu mahatsu

Read more

Bhavani Bharati – Verse 80

उदीर्णफेनः पयसस्तरङ्गः क्षीराब्धिमध्ये स्तनमेकमेतत् । त्वं दुर्निरीक्ष्यासि यदङ्गकान्तेस्त्विषार्क्षिरम्ब प्रतिहन्यते मे ॥ ८०॥ udIrNaphenaH payasastara~NgaH kShIrAbdhimadhye stanamekametat | tvaM durnirIkShyAsi yada~NgakAnte-

Read more

Bhavani Bharati – Verse 78

द्रष्टुं रिपूंस्तान्पतितान्गतासून् ग्रीवेयमीषन्नमिता च शुक्ला । सजानुवर्यं चरणं भवान्याः स्तम्भो हिमस्येव विभाति शुभ्रम् ॥ ७८॥ draShTuM ripUMstAnpatitAngatAsUn grIveyamIShannamitA cha shuklA

Read more