Bhavani Bharati – Verse 75

नमो नमो वाहनमेतदार्ये हिमाभकान्तं मधुरायताक्षि । तल्लाङ्गुलाग्रेण सुकृष्णभासा ध्वजं करोतीव तवोच्छितेन ॥ ७५॥ namo namo vAhanametadArye himAbhakAntaM madhurAyatAkShi | tallA~NgulAgreNa

Read more

Bhavani Bharati – Verse 72

खड्गः प्रक्षिप्तस्तु विषाणमध्ये विष्टम्भयत्यन्तिमचेष्टितन्तत् । समाप्तमेतत्तव तर्कयामि महाव्रतं देवि विशालवीर्ये ॥ ७२॥ khaDgaH prakShiptastu viShANamadhye viShTambhayatyantimacheShTitantat | samAptametattava tarkayAmi mahAvrataM

Read more

Bhavani Bharati – Verse 71

स्रोतांसि पश्यामि महायुधास्यादुद्गीर्यमाणानि हुताशनस्य । धृष्टोऽपि सो नालभते तु चण्डीं तिष्ठन्प्रभामण्डलमूर्तिमग्रे ॥ ७१॥ srotAMsi pashyAmi mahAyudhAsyA- dudgIryamANAni hutAshanasya | dhR^iShTo.api

Read more

Bhavani Bharati – Verse 70

एको गतासोरपि रुद्रशत्रोर्धत्ते करः पावकगर्भमस्त्रम् । प्लुष्टश्च चीर्णश्च तथापि दग्धानसून्भवान्यां क्षिपतीव दैत्यः ॥ ७०॥ eko gatAsorapi rudrashatro- rdhatte karaH pAvakagarbhamastram

Read more

Bhavani Bharati – Verse 67

खरैः सुनिष्पिष्टमिदं सुरभ्या घोरं किमेवापि सुकृष्णवर्णम् । मांसस्य पिंण्डं ह्यवनौ निरीक्षे शेषोऽयमस्त्येव तवाहितानाम् ॥ ६७॥ kharaiH suniShpiShTamidaM surabhyA ghoraM kimevApi

Read more